Szironta Együttes, Besnyő • www.csengettyu.hu • +36 20 258 22 44 • info@csengettyu.hu Küldjön e-mailt a Szirontának! Adója 1%-át köszönjük! Töltse le a rendelkező nyilatkozatot most!
Kezdőlap arrow Az egyesület célja, feladatai
Az egyesület célja, feladatai

Bár céljainkat és feladatainkat Alapszabályunk elég részletesen tartalmazza, mégis úgy érezzük, fontos kiemelni kitűzött céljainkat, valamint a megvalósításukhoz szükséges feladatokat.

Feladataink

Egyesületünk az Alapszabály szerint közhasznú tevékenységet is végez az alábbiak szerint:

1. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés és ismeretterjesztés
A Szironta Együttes által lehetőséget biztosítunk arra, hogy a jelentkező - képességei szerint - részt vegyen a munkánkban, a próbákon és saját lehetőségei által képezze magát. Minden segítséget megadunk tagjainknak a naprakész zenei ismeretek megismerésére és szinten tartására. Tanórán kívüli foglalkozásokkal, a csengettyű és a népzene eszközével kapcsolódunk be a térség oktatási intézményeinek munkájába, valamint több iskolában értelmileg akadályozott gyermekek képzésével foglalkozunk.

2. Kulturális, közművelődési tevékenység
Az egyesületünk feladatának tekinti értékmegőrző és értékteremtő rendezvények szervezését és lebonyolítását, így feladatunk a CsengőFest, az országos csengettyűs találkozó szervezése, egyéb kulturális és közösségi programok megvalósítása. A Sziront'Art - anyagi és emberi erőforrásainkat figyelembe véve - mindent elkövet, hogy olyan rendezvényeket biztosítson az érdeklődők számára, amely kulturális értéket képvisel, hagyományt őriz vagy ápol. Az egyesület közművelődési közszolgáltatásra vonatkozóan feladatellátási szerződéssel rendelkezik, így a helyi közművelődési feladatok részbeni megvalósítása is célja és feladata. Kulturális területen a Nemzeti Kulturális Alap mellett működő Előadó-művészeti Iroda által nyilvántartásba vett, regisztrált előadó-művészeti szervezet.

3. Kulturális örökség megóvása
Elsősorban a népzenei érték, mint kulturális örökség az, amelynek megóvására vállakoztunk. Citerás előadásainkban, népi énekeinkben dolgozzuk fel - és sok esetben autentikus formában adjuk vissza - a magyar népdalanyagot. Továbbképzések, nyári táborok segítségével bővítjük ismereteinket, melyet a találkozókon, rendezvényein osztunk meg az érdeklődőkkel.

4. A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység
Mivel a magyar népdalkincs nem ér véget országunk határánál, így fontosnak tartjuk olyan kapcsolatok kialakítását, amely segít megismerni, megismertetni a határon túl élő magyarság dalanyagát is. Így feladatunk külföldi kapcsolatok keresése, kiépítése és fenntartása.

5. Szociális tevékenység
Fontosnak tartjuk a helyben élő szociálisan rászoruló személyek felkarolását is, így együttműködünk olyan projektekben, amely e személyek életét hivatott megkönnyíteni. Fellépéseinkkel is minden évben hozzájárulunk egy-egy hátrányos helyzetben lévő réteg szórakoztatásához, értékes kulturális programmal - jelen esetben csengettyű- és citerás játékunkkal - segítünk leküzdeni a hétköznapok problémáit. A helyi családsegítő és gyermekjóléti szolgálattal közösen veszünk részt a legrászorultabb réteg támogatásában, nyári programokat szervezünk, segítséget nyújtunk a beiskolázásban, hozzájárulunk átmeneti problémák megoldásához is.

Céljaink

Célunk az, hogy kulturált szórakozási lehetőséget biztosítsunk bárki számára, aki a rendezvényeiket felkeresi. Fontosnak tartjuk, hogy a hagyományápolás mellett a hazánkban még alig ismert csengettyűt, mint hangszert megismertessük, elterjedésében közreműködjünk akár kiadványok, kottagyűjtemények gondozásával is.
A helyi és járási önkormányzatok kulturális koncepciójának megvalósítása érdekében együttműködünk az illetékes személyekkel és intézményekkel, pályázatok és egyéb erőforrások segítségével pedig támogatjuk a céljainkkal összeegyeztethető programokat, rendezvényeket, személyeket.

Alapszabályunkban rögzített céljaink és feladataink:

Az Egyesület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében rögzített közfeladatok közül elsősorban közművelődési és művészeti tevékenységben, másodsorban közreműködés a foglalkoztatás megoldásában, óvodai és alapfokú nevelésben, gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodásban, közösségi terek, nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesítésében, az egészséges életmód közösségi feltételeinek erősítésében működik közre.
Az Egyesület célja elsősorban a csengettyű, mint hangszer társadalmi megismertetése, a tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokhoz való rendelése, a gyermekek zenei fejlesztése innovatív módszerekkel, továbbá a népi hagyományok ápolása, a népzene továbbörökítése, a kulturális örökség megóvása. Művészeti és kulturális programokkal és a helyi közművelődési feladatok ellátásával célja a vidéki kulturális kínálat növelése, azáltal hogy a közvetlen környezetben élők számára hasznos és értékteremtő programokat valósít meg.
Célja továbbá az oktatási, nevelési feladatokban való közreműködés, módszerek kidolgozása, ifjúsági programok szervezésével a hatékony szabadidő-eltöltés biztosítására; önkéntesek fogadásával, közvetítésével a résztvevők munkaerő-piaci részvételének javítása.
Működésében az integrált oktatás megvalósítására, a hátrányos helyzetben élők felzárkóztatására, a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlő-ségének elősegítése törekedik.
Az Egyesület elsődleges céljai mellett a nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak minél szélesebb körű érvényesítésében, a szegregáció csökkentésében, családsegítésben, időskorúak gondozásában és az épített környezet meg-óvásában, rendbetételében is közreműködik.

Cél szerinti tevékenységével – az 1997. évi CXL tv. 76. § szerint a települési önkormányzatok kötelező feladatai közül – végzi:

 • az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek, népfőiskolák megteremtése;
 • a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása;
 • az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása;
 • az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek támogatását
 • a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdek-érvényesítésének segítése;
 • a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése;
 • a szabadidő kulturált eltöltéséhez a feltételek biztosítása;
 • egyéb művelődési lehetőségek biztosítása;

A cél szerinti tevékenysége különösen az alábbiakra irányul:

 • Besnyő község népzenei hagyományok értékeinek megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása;
 • A besnyői Szironta - és az általa segített egyéb - együttes(ek), mint ismeretszerző, amatőr alkotó, művelődő közösségek működése, szellemi, anyagi és tárgyi feltételeinek javítása;
 • Az együttes részvétele népzenei fesztiválokon, népzenei táborokban, fellépések más településeken, esetleg külföldön;
 • A népzenei hagyományokat őrző, ápoló helyi és más településeken működő közösségek közötti kapcsolattartás, új kapcsolatok létesítése;
 • Kulturális kapcsolattartást hasonló tevékenységű szervezetekkel Magyar-országon és külföldön egyaránt, testvérkapcsolati lehetőségek kialakítása;
 • Zenei rendezvények (hangversenyek, minősítő versenyek, táborok, stb.) szervezése és lebonyolítása;
 • A hagyományok ápolásának, a népzenei tevékenységeknek a megismertetése;
 • Az együttesek zene- és műsorszolgáltatása;
 • Hangfelvételek, csengettyűs és citerás átiratok készítése, kiadása, egyéb kiadói tevékenység;
 • Az egyesületnek feladata a Magyarországon még hagyománnyal nem rendelkező hangolt, nyeles csengettyű hangszer megismertetése, fórumok, fesztiválok, fellépések és egyéb rendezvények segítségével;
 • Naprakész tájékoztatás az együttesről az internetes elérhetőségen.
 • Közreműködés a község szociális feladatainak ellátásában, lehetőség szerint a hátrányos helyzetben lévők, nagycsaládosok, egyedülállók, idősek segítése.
 • Önkéntesek toborzásával, közvetítésével és fogadásával a foglalkoztatást elősegítése, regisztrált önkéntes foglalkoztatóként együttműködés önkéntes centrumokkal, önkéntes pontokkal.
 • A helyi tárgyi értékek gondozása (pl. Helytörténeti gyűjtemény) közszolgáltatási szerződés alapján.
 • Kulturális intézmények (pl. közösségi színterek), nevelési-oktatási intézmény (pl. zeneiskola) működtetése, fenntartása.

Természetesen feladatainkból és céljainkból csak szemezgettünk. Amennyiben úgy érzi hogy egyesületünk elképzeléséhez hasonló elgondolása van, szívesen várjuk ötleteit, tanácsait, ezzel is segítheti tevékenységünket!

1% 1% 1% 1% 1%

Kérjük, hogy 2017-ben is
támogassa szervezetünket!
Köszönjük!

Adószámunk: 18501472-1-07

Rendelkező nyilatkozat
Miért segíti szervezetünket felajánlása?
Olvassa el válaszainkat!

Legújabb lemezünk

Lájkoljon minket!